2018 Gelir Vergisi Rehberi

2018 Gelir Vergisi rehberi mükellefler için mart ayı kutsal ay olarak kabul görmektedir. Keza mart ayı beyanname ayıdır. Ülkemizde faal Gelir Vergisi mükellef sayısının 1 milyon 800 bini aştığı, sadece Gayrimenkul Sermaye İradı yönünden mükellefiyeti bulunanların 1 milyon 700 bini bulduğu dikkate alındığında çok önemli bir kitle için mart ayı büyük önem taşımaktadır.

Gelir Vergisi’ne tabi gelirler nelerdir?

Geçen yıl mükellefler beyanname yoluyla yaklaşık 5 milyar lirayı aşan vergi ödedi Mükellefin bu yıl  26 Mart’a kadar Gelir Vergisi beyannamesini vermesi gerekiyor. 2018 Gelir Vergisi rehberi.

Yaklaşık 3 milyon mükellefi ilgilendiren ve geçen yıl devletin 112 milyar 399 milyon TL gelir elde ettiği Gelir Vergisi’nde, genel beyan dönemi bugün itibarıyla başladı.

Geçen yıl toplanan 112 milyar 399 milyon TL’lik verginin, sadece 5 milyar 28 milyonluk bölümü beyanname yoluyla tahakkuk ve tahsil edildi. Ülkemizde toplanan Gelir Vergisi’nin çok büyük bir bölümü, kaynakta kesinti yoluyla  toplanmaktadır. Kaynakta kesinti yoluyla Gelir Vergisi ödeyen en önemli grup, bordro mahkumları olarak bilinen ücretlilerdir. Ücretliler, geçen yıl devletin Kurumlar Vergisi tahsilatından daha fazla vergi ödemişlerdir.

Mükellefler, 25 Mart akşamına kadar (Bu tarih pazar gününe rastladığı için, 26 Mart Pazartesi son gündür) Gelir Vergisi beyannamelerini bağlı bulundukları vergi dairelerine verecekler.

Gelir, Gelir Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde “bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır” şeklinde tanımlanmıştır.

Gelir Vergisi Kanunu çerçevesinde vergilendirilen gelir aşağıdaki gelir unsurlarından oluşmaktadır.

1-  Ticari Kazançlar.

2-  Zirai Kazançlar.

3-  Ücretler.

4-  Serbest Meslek Kazançları.

5-  Gayrimenkul Sermaye İratları.

6-  Menkul Sermaye İratları.

7-  Diğer kazanç ve İratlar.

Yıllık beyan edilmesi zorunlu olan gelirler

Kazanç elde etmemiş olsalar dahi, yıllık beyanname vermek zorunda olanlar Gelir Vergisi Kanunumuza göre;
– Ticari Kazanç ( Basit Usul Dahil)

– Gerçek Usulde Tespit Edilen Zirai Kazanç

– Serbest Meslek Kazancı Sahipleri olarak belirlenmiştir.

Belirlenmiş tutarların aşılması durumunda…

– 2017 yılı içerisinde tahsil etmiş olduğu toplam mesken kira geliri 3.900 TL üzeri olanlar, beyanname vermek zorundadır.

– 2017 yılı içerisinde tahsil etmiş olduğu toplam işyeri kira geliri 30.000 TL üzeri olanlar,beyanname vermek zorundadır.

– Mesken kira gelirinin 3.900 TL istisna düşüldükten sonraki kalan tutar ile işyeri kira gelirlerinin toplamı  2017 yıl için 30.000 TL’yi aşması halinde, mesken ve işyeri için beyanname verilmesi gerekmektedir.

– Birden fazla işverenden tevkifata tabi ücret elde ediyorsanız; istediğiniz bir ücreti seçerek hariç tutup diğer tevkifata tabi ücretlerinizin toplamı 30.000 TL beyan sınırını aşıyorsa, hariç tutulan ücret de dahil olmak üzere ücret gelirlerinizin tamamı için, beyanname vermeniz gerekmektedir. Diğer tevkifata tabi ücretlerinizin toplamı 30.000 TL beyan sınırını aşmaması halinde, bu ücret gelirleriniz için beyanname vermenize gerek yoktur.

– Tek işverenden tevkifatsız ücret elde ediyorsanız; tutarı ne olursa olsun bu ücret geliriniz için beyanname vermeniz gerekmektedir.

– 1.600 TL’lik tutarı aşması halinde, beyan edilecek menkul sermaye iratları;

– Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri,

– Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller (01.01.2006 tarihinden önce ihraç/iktisap edilenler)

İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kâr paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar

– Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri,

– Yurtdışından elde edilen diğer menkul sermaye iratları (faiz, repo, kâr payı vb.)

– Her çeşit alacak faizleri.

– 30.000 TL’lik tutarı aşması halinde, beyan edilecek menkul sermaye iratları;

– 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan her çeşit tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresi’nce çıkarılan menkul kıymetlerden elde edilen gelirler,

– Tam mükellef kurumlar tarafından yurtdışında ihraç edilen tahviller ile tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurtdışında ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler,

– Tam mükellef kurumlardan elde edilen kâr payları.

– 2017 yılı Değer Artış Kazancı 11.000 TL’ yi aşanlar, beyanname vermek zorundadır.

– 2017 yılı Arızi Kazançları 24.000 TL’yi aşanlar,beyanname vermek zorundadır.

2018 Gelir Vergisi rehberi2018 Gelir Vergisi rehberi

Ücret geliri nasıl beyan edilecek?

Ücretler; gerçek usulde ve tevkif suretiyle veya diğer ücret olarak vergilendirilmektedir. Bu iki usulün yanında diğer bir şekil de, ücretin yıllık beyanname ile bildirilmesi ve bu yolla vergilendirilmesidir. GVK’nın 86’ncı maddesinde alınan ücretlerin, belirli koşullarla yıllık beyanname ile beyan edilmesi esasına geçilmiştir.

Tevkif yoluyla vergilendirilmemiş ücret gelirleri (GVK’nın 64’üncü maddesinde yer alan diğer ücret hariç) ise eskiden olduğu gibi yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir.

Yıllık beyanname verilmesi gereken ücret gelirleri nelerdir?

2017 yılında elde ettikleri ücret gelirleri nedeniyle beyanname vermek zorunda olanlar aşağıda sayılmıştır.

– Birden fazla işverenden alınan ve kesinti yoluyla vergilendirilen ücretlerden, birinciden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamı 30.000 TL’yi (Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar) aşan ücretler,

– Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı,

– İstisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri,

– Kesinti yoluyla vergilendirilmeyen ve istisna olmayan yukarıda sayılanlar dışında kalan ücretler.

Birden fazla işverenden ücret alanlar ne yapacak?

GVK’nın 86/1-b maddesi uyarınca; birden fazla işverenden ücret alan ve birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı yani 2017 yılı için 30.000 TL’yi aşmayan mükelleflerin, tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücretleri yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir.

Ancak, birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamı 2017 yılı için 30.000 TL’yi aşması durumunda, ücretlerin tamamı (ilk işverenden alınan ücret de dahil olmak üzere) yıllık beyannameye dahil edilecektir.

Birden fazla işverenden ücret alınması halinde; birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı, ücretli tarafından serbestçe belirlenecektir. Diğer taraftan 86/1-c maddesinin parantez içi hükmü uyarınca; beyan sınırının tespitinde de aynı esas uygulanacak, 86/1-b hükmü uyarınca beyan edilmesi gerekmeyen ücret gelirleri,  86/1-c hükmünde öngörülen beyan sınırının tespitinde dikkate alınmayacaktır.

Burada dikkat edilmesi gereken husus; yıl içerisinde ücret alınan işveren sayısıdır. Birden fazla işverenden ücret almış olmak ibaresi, aynı zaman içinde birden fazla işverenden ücret almayı kapsadığı gibi; yıl içerisinde iş değişikliği dolayısıyla birden fazla işverenden ücret almayı da kapsamaktadır. Birden fazla işverenden ücret alma durumuyla, özellikle grup şirket veya holding yapılanmasına dahil bir şirkette çalışan kişinin yıl içerisinde grubun diğer şirketlerine kaydırılması veya bir kişinin gruba dahil birden fazla anonim şirketin yönetim kurulunda huzur hakkı karşılığı görev yapması şeklinde karşılaşılmaktadır.

Maliye Bakanlığı, “Hazır Beyan Sistemi” ile ücret geliri elde edip, beyanname vermesi gerekenlere de beyanname gönderecektir. Beyanname gönderilmeme ihtimaline karşı, yukarıdaki açıklamalarımıza göre beyanname vermesi gereken mükelleflerin beyannamelerini hazır tutmalarında fayda vardır.

2018 Gelir Vergisi rehberi2018 Gelir Vergisi rehberi

Kira geliri elde eden ne yapmalı?

Ülkemizde yaklaşık 24 milyon konut olduğu dikkate alındığında; “kira” kavramı ile tanışmayan insan yoktur. Hepimiz, ya kiracı ya da mülk sahibiyiz.

Bu satırları okuyan değerli okurlarımızın, en çok merak ettiği konulardan biri de; peşin tahsil edilen kiraların nasıl beyan edileceği ya da kiracıların, kiralarını ödememesi durumunda ödenmeyen kira bedellerinin beyan edilip edilmeyeceği konusudur.

TAHSİL EDİLMEYEN KİRA

Kendinize ait meskeni 2017 yılında kiraya verip, 2017-2018-2019 yıllarına ait kiraları peşin tahsil etmiş iseniz; burada tahsil etmiş olduğunuz kiraların tamamını 2017 yılının kira geliri olarak değil, ilgili oldukları yıllarda yani 2018 yılına ait kira gelirini 2018 beyanında ve 2019 yılına ait kira gelirini ise 2019 yılı beyannamesinde beyan etmek gerekmektedir.

SINIR 3 BİN LİRA

Gayrimenkul sermaye iradlarında  “tahsil” esası caridir. Yani kirayı tahsil etmiş isek, tahsil etmiş olduğumuz tutarı beyan etmemiz gerekmektedir. Örneğin; 2017 yılının 1 Şubat’ında aylık 3.000 TL’ye kiraya verdiğiniz mesken ile ilgili olarak kiracı sadece 2 aylık kirayı ödemiş ve diğerlerini ödememiş ise; 2018 yılının Mart ayında vereceğimiz beyannamede sadece tahsil edilen 6.000 TL’yi beyan etmemiz gerekmektedir.

Uygulama Örneği

Mükellef ( X ), üç dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu yıllık 21.000 TL, 25.000 TL ve 14.000 TL kira geliri elde etmiştir. Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir.

Mükellefin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Mükellefin, 2017 yılında kiraya verdiği üç konuttan elde ettiği toplam kira geliri:

21.000+25.000+14.000 = 60.000 TL’dir.

Birden fazla konuttan kira geliri elde edilmesi halinde, istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.

Geliri sadece mesken kira gelirinden ibaret olanlar

2017 yılı içerisinde tahsil etmiş olduğunuz toplam mesken kira geliri 3.900 TL üzerinde ise, beyanname vermek zorundasınız.

– Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde; “emsal kira bedeli” esas alınır.

– 2017 yılı için istisna tutarı 3.900 TL’dir. Bu istisnadan sadece mesken kira geliri elde edenler faydalanabilir. Mesken kirası elde edip, beyan vermeyen veya eksik beyan edenler 3.900 TL lik istisnadan yararlanamazlar.

ORTAKLAR VARSA

– 2017 yılı içerisinde 3.900 TL üzeri mesken kira gelirinizin yanında, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiğiniz ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarınızın gayri safi tutarları toplamının 110.000 TL’yi geçmesi halinde, 3.900 TL’lik mesken istisnasından yararlanamazsınız.

– Bu istisna sadece tek mesken için uygulanacak olup, birden fazla mesken kirası elde edenler için, istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.

– Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde ise; bu konuttan elde edilen kira geliri için, her bir ortak söz konusu istisnadan ayrı ayrı yararlanabilir.

– Sadece mesken kira geliri elde etse bile ticari, zirai veya mesleki kazancından dolayı mükellefiyeti bulunanlar istisnadan faydalanamayacakları gibi, hazır beyan sisteminden de faydalanamazlar.

– Mesken kirası elde edenler; götürü veya gerçek gider yöntemini seçebilirler. Fakat götürü gider yöntemini seçen mükellefler, 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine geçemezler.

– Götürü gider yöntemini seçenlerin mesken kira gelirinden 3.900 TL istisna düşüldükten sonra, %15 oranında indirim uygulanır.

– Gerçek gider yöntemini seçenler, sahibi bulunduğu konutu kiraya verip, kendisi de kirada oturuyorsa 2017 yılı içinde ödediği kira tutarını gider olarak yazabilecektir.

– Gerçek gider yöntemini seçenler, kiraya verdikleri mesken için yapılan borç ödemelerinin sadece faiz kısmını gider olarak yazabilirler.

– Gerçek gider yöntemini seçenler, sadece mesken olarak kiraya verilen gayrimenkulleri için elde ediliş tarihinden itibaren 5 yıl boyunca iktisap bedelinin %5’ini gider olarak gösterebilirler.

– Gerçek gider yöntemini seçen mükellefler yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri 5 yıl boyunca saklamak ve istendiğinde ibraz etmek zorundadırlar.

2018 Gelir Vergisi rehberi

İŞYERİ KİRALARINDA STOPAJ YOLUYLA VERGİLENDİRME

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/5. maddesi hükmü çerçevesinde gayrimenkulleri işyeri olarak kiralayan kişi ve kuruluşlar, kira ödemeleri üzerinden %20 oranında stopaj (tevkifat) yapmak zorundalar. Yani işyerinin kiracıları, ödeyecekleri kira üzerinden vergi kesecekler.

Ancak, gayrimenkulü kiralayan mükellef basit usulde vergiye tabi ise; kira ödemesi üzerinden her hangi bir vergi kesintisi yapılmaz. Bu durumda gayrimenkulden elde edilen kira geliri GVK’nun 1/d bendinde yer alan 1.600 TL’lik beyan sınırını aşıyorsa yıllık beyanname ile beyan edilir.

Diğer taraftan Gelir Vergisi Kanunu’nun “Toplama Yapılmayan Haller” başlıklı 86’ncı maddesinin 1/c bendi hükmüne göre; 2017 takvim yılında elde edilen işyeri kira gelirlerinin brüt tutarının 30.000 TL’yi aşması halinde, yıllık beyanname verilecek, ancak bu durumda daha önce kesinti yoluyla ödenen vergiler beyanname üzerinden mahsup edilecek.

Sadece işyeri kira geliriniz varsa…

2017 yılı içerisinde tahsil etmiş olduğu toplam işyeri kira geliri 30.000 TL üzeri olanlar, beyanname vermek zorundasınız. Sadece işyeri kirası elde etse bile; ticari, zirai veya mesleki kazancından dolayı mükellefiyeti bulunanlar hazır beyan sisteminden yararlanamazlar.

Bir işyerine birden fazla kişinin ortak olması halinde ise ; bu işyerinden elde edilen kira gelirinden her bir ortağın hissesine düşen kira gelirinin 30.000 TL tutarı aşması halinde, ayrı ayrı beyanname vermek zorundasınız.

İşyeri kirası elde edenler götürü veya gerçek gider yöntemini seçebilirler , fakat götürü gider yöntemini seçen mükellefler 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine geçemezler.

Götürü gider yöntemini seçenlerin işyeri kira gelirinden %15 oranında indirim uygulanır.

Kiraya verilen gayrimenkul elde ediliş tarihinden itibaren 5 yıl boyunca iktisap bedelinin %5’i tutarında indirim sadece mesken olarak kiraya verilen gayrimenkul için geçerli olup , işyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller bu indirimden yararlanamayacaktır.

Gerçek gider yöntemini seçen mükellefler yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri 5 yıl boyunca saklamak ve istendiğinde ibraz etmek zorundadırlar.

Mükellefler 01/01/2017-31/12/2017 dönemine ait beyana tabi kira gelirini 2018 yılı Mart ayının 1’inci -25’inci günü akşamına kadar beyan etmek zorundadırlar.

2018 Gelir Vergisi rehberi

İŞYERİ KİRA GELİRİNDE VERGİ YÜKÜNDEKİ ARTIŞ

Bu açıklamalarımız çerçevesinde gerçek kişilerce elde edilen gelirin işyeri kirasından ibaret olduğu durumda aşağıda yer alan tablonun tetkikinden de görüleceği üzere 30.000 TL’ye kadar hiç beyanda bulunulmayacak.

7061 sayılı Yasa ile götürü gider oranının yüzde 25’ten yüzde 15’e indirilmesi ve yeni düzenlemenin 2017 yılında elde edilen kira gelirlerine de uygulanması nedeniyle; hem mesken kira geliri elde edenler, hem de işyeri kira geliri elde edenlerin vergi yükü artmıştır. Ancak, işyeri kira geliri elde edenlerin vergi yükünün mesken kira geliri elde edenlere göre çok daha yüksek oranda arttığını, tablodaki rakamlar göstermektedir. Şöyle ki; işyeri kira geliri elde edenler 7061 sayılı yasa düzenlemesi olmasa idi; 2017 yılına ilişkin olarak, 133.600 TL brüt kira gelirine kadar vergi ödemeyeceklerdi. Yeni yasal düzenleme ile birlikte 85.641 TL’yi aşan brüt kira geliri elde edilmesi durumunda, vergi ödemek zorunda kalıyorlar.

7061 sayılı yasa öncesinde , 133.600-TL matraha kadar vergi çıkmaz iken; yeni düzenleme ile 133.600-TL’lik işyeri kira geliri için 4.676 TL vergi ödenmesi gerekiyor. Değişiklikten önce 200.000-TL işyeri kira geliri elde edenler 4.150-TL vergi öderken , değişiklikten sonra 11.150-TL vergi ödeyecekler.

Sözcü – Nedim Türkmen – Yazı dizisi

Siz de puanlayabilirsiniz...
[Toplaml: 0 Ortalama: 0]
Takip et
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Soru sormak için tıklayınız.x
()
x