Torba tasarı TBMM’de kabul edildi

Kamuoyunda “torba tasarı” denilen Vergi Yasaları ile Bir takım Yasa ve Yasa Kararında Kararnamelerde Farklık Yapılması İle ilgili Yasa Tasarısı, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Genel Heyetinde kabul edildi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Genel Heyetinde, kamuoyunda “torba tasarı” denilen, Vergi Yasaları ile Bir takım Yasa ve Yasa Kararında Kararnamelerde Farklık Yapılması İle ilgili Yasa Tasarısı kabul edilerek yasalaştı.

Yasaya göre, daha önceki bakanlara ve TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’nin daha önceki azalarına görevde bulundukları sırada verilen diplomatik pasaportların, görevlerinin bitmesi halinde de geçerliliği devam ettirilecek.

Amme borçlusunun hacizli malı üzerinde tasarrufuna olanak verilmek suretiyle kamu alacaklarının tahsilatında etkinliğin artırılması amaçlanıyor. Haczedilen malların alakalı yasaya göre saptayan değeri asal alınarak tahsilat yapılması ve buna bağlı olarak haczin kaldırılabilmesine olanak veriliyor.

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince haczedilen mal üzerindeki hacizler şu koşulların sağlanması halinde kaldırılacak:

“Hacizli malın alakalı yasada sayılan mallardan olması. Hacizli mala biçilen değer ile yüzde 10 fazlasının, ilk sırada haciz tatbik eden tahsil dairesine ödenmesi. Hacizli mala ait takip giderlerinin ayrı olarak ödenmesi. Hacze karşı dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi.”

Haczin kaldırılması halinde aynı mala, haczin kaldırıldığı tarihten itibaren 3 ay süreyle haciz uygulayamayacak.

Bu tertip etmeden istifade etmek üzere müracaatta bulunarak hacze karşı açtığı davalardan vazgeçen borçlunun, haczi kaldırılan mal konusunda açtığı davalar mahkemelerce incelenmeyecek.”

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI TEŞVİK EDİLİYOR

Apartmanlarda yer alanlar dahil olmak üzere, konutların çatı veya cephelerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi imalatı emelli kullanılması teşvik ediliyor. Bu suretle üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar vergiden muaf esnaf kapsamına alınacak.

Bu şekilde kurulacak imalat tesisinin heyetim gücü 10 kilovatı geçmeyecek, üretim ve tüketim tesisi aynı noktada yer alacak.

Kat Mülkiyeti Yasayı dahilinde ana gayrimenkulün ortak elektrik ihtiyaçlarının karşılanması emeliyle çatı veya cephelerde kurulacak elektrik enerjisi imalat tesisinden kat maliklerince ele geçirilecek gelirler de muafiyet dahilinde olacak.

Bu tesisten üretilen enerjiyi satanların vesika tertip etme, defter tutma, beyanname verme yükümlülüğü olmayacak.

ANAOKULU VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMETİ VERGİ DIŞI BIRAKILIYOR

Kadınların çalışma hayatına katılmasının teşviki emeliyle patronlarca okul öncesi çağındaki çocuklar için verilen ve fiyatın bir parçası olan anaokulu ve gündüz bakımevi hizmeti vergi dışı bırakılıyor.

Buna göre, patronlarca iş yerinde anaokulu ve gündüz bakımevi hizmetlerinin verilmediği vaziyetlerde, ödemenin direk bu hizmetleri sağlayan gelir veya müesseseler vergisi mükelleflerine yapılması koşuluyla her bir çocuk için aylık, asgari fiyatın aylık brüt meblağının yüzde 15’ini aşmamak üzere bu istisnadan istifade edilecek. Bu yüzde 15 oranını, asgari fiyatın aylık brüt meblağının yüzde 50’sine kadar artırmaya ve kanuni düzeyine getirmeye Kabine yetkili olacak.

Hizmet sözleşmesi bittikten sonra hizmet erbabına, “karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi dahilinde ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş teminatı tazminatları” gibi isimler altında yapılan ödemeler ve yardımlar, çalışanın tabi olduğu mevzuata göre kıdem tazminatına ait mevzubahis kural dışı meblağın hesabında dikkate alınacak.

Net asgari fiyatlılara, bu sene ocak ayında aylığının net asgari fiyatın altında kalması halinde, bu vaziyeti yerine koyacak şekilde asgari geçim indirimi sağlanacak.

Hizmet erbabına hizmet sözleşmesi bittikten sonra, “karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi dahilinde ödenen tazminatlar ile iş kaybı, iş sonu ve iş teminatı tazminatları” gibi çeşitli isimler altında yapılan ödeme ve yardımlar fiyat kapsamında sayılacak.

VERGİ MAHREMİYETİNİN İHLALİ SAYILMAYACAK

Kamu müessese ve kuruluşları tarafından mükelleflerden isteyebilen, kurum ve kuruluşların görevleriyle doğrudan alakalı ve görevlerinin ifası için zorunluluk ve daimilik arz eden bilgilerin, bu kurum ve kuruluşlara verilmesi vergi mahremiyetinin ihlali sayılmayacak.

Tertip etmeyle, adi ortaklıklar gibi tüzel kişiliği olmayan veya vakıflar, dernekler ve üniversiteler gibi tüzel kişiliği olan teşekküllerin bitmesi vaziyetinde, bunlar ile ilgili bitme tarihinden evvelki dönemlere ilişkin olarak yapılacak tarhiyatlar ve kesilecek cezaların muhatabı netleştiriliyor.

Gıda veya ilaç gibi bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi şart olan emtianın emsal bedeli, takdir komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce değerlendirilebilecek. Mükellefler, bu mahiyetteki imha işlemleri için Maliye Bakanlığına müracaat edecek.

Yasayla, yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam yükümlü anapara şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemi ve bu dönemi takip eden hesap döneminde sermaye olarak ülke dışından kazançlan yabancı paralar için yeni bir değerleme kurumu kazançlıyor.

Böylelikle bu amaçla kazançlan yabancı paraların, işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar kullanılmayan bölümü ile yatırım teşvik belgesinde öngörülen yatırımları gerçekleştirmek üzere kullanılan bölümü için, yabancı para değerlemesi sebebiyle ortaya çıkacak vergisel neticelerin önlenmesi amaçlanıyor.

FATURA VE FİŞ TERTİP ETMEYENLERE CEZA

Elektronik belge olarak tertip etmesi gerekenler de dahil olmak üzere; verilmesi ve alınması gereken fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, tertip eden bu belgelerde gerçek tutardan değişik tutarlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak tertip etmesi gerekirken kağıt olarak tertip etmesi veyahut hiç tertip etmemiş sayılması halinde, bu belgeleri tertip etmek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 240 liradan aşağı olmamak üzere, bu belgelere yazılması gereken tutarın veya tutar farkının yüzde 10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Bir takvim senesi içinde, her bir belgede saptayan usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 120 bin lirayı geçemeyecek.

Elektronik belge olarak tertip etmesi gerekenler de dahil olmak üzere; perakende satış fişi, ödeme kaydedici aletle verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca tertip etme zorunluluğu kazançlan belgelerin, tertip etmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, tertip eden belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin, gerçeğe ters olarak tertip ettiğinin veya elektronik belge olarak tertip etmesi gerekirken kağıt olarak tertip ettiğinin tespiti ya da bu belgelerin hiç tertip etmemiş sayılması halinde, her bir belge için 240 lira özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ancak her bir belge için kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için 12 bin lirayı, bir takvim senesi içinde ise 120 bin lirayı geçemeyecek.

Vergi Usul Yasayı kapsamında kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında, alakalı yasada yer alan koşullara uyulması vaziyetinde, kesilen cezanın 3’te 1’i yerine yarısı oranında indirim uygulanacak.

Yasayla, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılıyor.

Yasaya göre, imalat, yatırım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin teşvik edilmesi emeliyle, endüstri sicil vesikasını haiz mükelleflerin münhasıran imalat, alakalı yasalar dahilinde faaliyette bulunan mükelleflerin ise münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanmak üzere iktisap ettikleri yeni nitelikteki makine ve donatım ile yatırım teşvik vesikasını haiz mükelleflerin vesika dahilinde iktisap ettikleri yeni makine ve donatım, Maliye Bakanlığınca duyuru edilen yararlı ömür müddetinin yarısı dikkate alınmak suretiyle bulunacak amortisman oranlarına göre daha kısa müddetlerde ödenebilecek.

Bu tertip etmeden, tertip etmenin yürürlük tarihinden 2019 senesi sonuna kadar iktisap edilecek makine ve teçhizat için faydalanılabilecek. Bu imkandan, sanayi sicil belgesine haiz mükellefler de yararlanabilecek.

Motorlu Taşıtlar Vergisi kapsamında olan minibüs tanımındaki “9 ile 15 oturma yeri” ifadesi “9 ile 17 oturma yeri”; otobüs tanımındaki “en az 16 oturma yeri” ifadesi de “en az 18 oturma yeri” olarak değiştiriliyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Yasayı’na, “taşıtların elektrik motorlarını imal eden fabrikalarca beynelmilel normlara göre saptayan ve kilovat (kw) olarak ifade olunan en yüksek güç” ifadesi, “motor gücü” tanımı olarak ilave ediyor.

Yasayla, elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıtlar ile elektrik motorlu motosikletler Motorlu Taşıtlar Vergisi Yasayı kapsamına alınıyor. Bu araçlar, alakalı yasanın tarifesindeki muadil araçların vergi meblağının yüzde 25’i oranında vergilendirilecek.

Elektrik motorlu panelvan ve motorlu karavanlar, Motorlu Taşıtlar Vergisi Yasayı kapsamına alınacak. Bu araçlar da muadil araçların yüzde 25’i oranında vergilendirilecek.

Minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlardan da yalnızca elektrik motoru olanlar, yaşları itibarıyla vergi meblağlarının yüzde 25’i oranında vergilendirilecek.

Elektrik motorlu taşıtların vergilendirilmesi için, Motorlu Taşıtlar Vergisi Yasayı’nda yer alan vergilendirmeye tesir eden değişkenler arasına “motor gücü” ibaresi ilave edecek.

Nişasta orijinli şekerler için belirlenecek toplam kota, ülke toplam kotasının yüzde 5’ini geçemeyecek. Mevcut tertip etmede bu oran yüzde 10 idi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Genel Heyetinde kabul edilen, Vergi Yasaları ile Bir takım Yasa ve Yasa Kararında Kararnamelerde Farklık Yapılması İle ilgili Yasaya göre, açılmış davalardaki uyuşmazlık, arabuluculuk yoluyla analiz edirse ve arabulucunun son tutanağına dayalı olarak verilen kararlarda, karar ve ilam harcı 35,90 lira olacak.

Kaldırılan Askeri Yüksek İdare Mahkemelerinin “tarafsız ve bağımsız olmadığı” iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ) yaptığı müracaatları derdest olanlar, tertip etmenin yasalaşmasından itibaren 3 ay içinde Ankara idare mahkemelerinden yargılamaların yenilenmesini isteyebilecek. Bu müddette müracaatta bulunmayanlar, AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’ce münhasıran iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle verilen kabul edilemezlik kararlarının kendilerine tebliğinden itibaren 3 ay içinde de yine yargılama isteyebilecek.

Aile ve Sosyal Siyasetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden faydalanan çocukların, 18 yaşını doldurdukları, savunma, bakım ve önlem kararlarının bittiği tarihten itibaren 5 sene içinde Aile ve Sosyal Siyasetler Bakanlığına müracaat etmeleri halinde, hak sahibi oldukları onaylanırsa talepleri Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek. Hak sahiplerinin atamaları şehir tercihleri dikkate alınarak, kura usulü ile yapılacak ve işe yerleştirmede öncelik sırasıyla lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarına verilecek.

Bu kapsamda önceden ataması yapılan ve görevde bulunanlar, müesseselerinin kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, tertip etmenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim vaziyetleri itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanacak.

BARAJ İNŞAATINDAKİ KAMULAŞTIRMALAR

Yasayla, baraj inşası için yapılan kamulaştırmalar nihayetinde, kamulaştırma alanına mücavir malların sahiplerinin müracaatıyla; çevrenin sosyal, ekonomik veya yerleşme düzeninin bozulup bozulmadığı, ekonomik veya sosyal istikametten istifade edilmesinin olası olup olmadığı, kurulacak komisyon tarafından incelenecek.

Komisyonun yaptığı inceleme neticeninde, çevrenin sosyal, ekonomik veya yerleşme düzeninin bozulduğuna ve taşınmaz maldan faydalanılmasının mümkün olmadığına karar verilmesi halinde, taşınmaz mal kamulaştırmaya tabi tutulacak.

Yasaya göre, örgütlü sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri, yol yapımı gibi altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerindeki iş yeri yapımına ilişkin mal teslimi ve hizmet ifaları KATMA DEĞER VERGİSİ’den istisna tutulacak.

KANTİNLERİN KİRAYA VERİLMESİ KATMA DEĞER VERGİSİ DIŞI

Ulusal Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemlerine de KATMA DEĞER VERGİSİ istisnası getirilecek. Sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin, yatırım teşvik belgesi aranmadan imalat sanayisinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 31 Aralık 2019’a kadar KATMA DEĞER VERGİSİ istisnası getirilecek. Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, teknoparklarda, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında kullandıkları yeni makine ve donatım alımlarına 31 Aralık 2019’a kadar KATMA DEĞER VERGİSİ istisnası sağlanacak.

Yatırım teşvik vesikalı olsun veya olmasın imalat endüstrisinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31 Aralık 2019’a kadar alınan yeni makine ve donatım, mevcut amortisman sürelerinin yarısı kadarlık daha kısa bir müddette amortismana tabi tutularak gider yazılabilecek.

Yasayla, Maden Yasanında farklığa gidiliyor.

Buna göre, iki kez ihaleye çıkılan bir alana başvuru olmaması halinde mevzubahis sahanın aramalara açık hale geldiği, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce duyuru edilecek. Duyuru edilen alana 1 aylık müddette de başvuru olmaması vaziyetinde alan, ihale taban bedeli üzerinden ruhsatlandırılacak.

İşletme desturu veya bakanlıkça şerh edilmiş rödovans sözleşmesi olmaksızın mücavirdeki alanlara taşmalar hariç olmak üzere; maden ocağı açan, maden üreten veya faaliyetleri durdurulmuş maden alanında imalat faaliyetinde bulunanlara 3 seneden 5 seneye kadar mapus cezası ve 20 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Bu suçtan karar giyenler, infazlarının bitirmesinden itibaren 10 sene süresince madencilik faaliyeti yapamayacak.

Linyit ve taşkömürü çıkaran, kamu müessese ve kuruluşlarının iştiraklerinin, bu tertip etmenin yürürlük tarihinden önce sözleşmeye bağlanarak işlettirdikleri yeraltı maden işletmelerinde çalışan rödovansçıların, çalışma saatindeki azalma, fiyat artışı ve senelik destur tertip etmeleri gibi iyileştirmelere bağlı olarak oluşan fiyat artışları desteklenecek.

Yasayla, Türk sporunun ve amatör spor kulüplerinin desteklenmesi emeliyle tertip etme yapılıyor.

Buna göre; Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan anapara şirketleri tarafından sporculara ödenen fiyatlardan tevkif edilerek alakalı vergi dairesine kanuni müddetinde beyan edilen ve ödenen gelir vergisi meblağlarının tamamı, kulüplere ret ve iade edilecek.

Özel hesaba aktarılan bu meblağlar; sporcu, çalıştırıcılar ve diğer spor personellerinin, sportif faaliyetlerine ait iaşe, ibate, yolcu, sıhhat, eğitim-öğretim harcamaları ile amatör spor dallarına ilişkin hazırlık kampları, yarışma, malzeme ve ekipman, federasyon vize, lisans, tescil ve katılım harcamalarında kullanılacak.

Özel hesaptan emel dışı kullanıldığı saptayan meblağlar için amaç dışı kullanılan döneme gelir (stopaj) vergisi tarhiyatı yapılarak vergi cezası kesilecek.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu gelirlerinden engellilere ve yaşlılara yönelik hizmetlere tahsis edilebilecek yüzde 5’lik bölümün kullanım alanı ve usulleri yeniden belirlenecek. Böylelikle, engellilerin ve yaşlıların topluma uyumunu kolaylaştıracak ve ulaşılabilirliklerini sağlayacak her türlü proje ve faaliyet ile yapım, kiralama işleri bu kaynak ile gerçekleştirilebilecek.

TERÖR EYLEMİNİN ORTAYA ÇIKARILMASI

Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve yararlı olanlardan yaşamını yitiren sivillerin yakınlarına ikinci istihdam hakkı verilecek.

Yasayla Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Yasada tertip etme yapılıyor. Buna göre, kuruluşların özelleştirme kapsamına alınmasında, ekonomide verimlilik artışı ve kamu giderlerinde azalma sağlanmasına ilave olarak, kamuya gelir ele geçirilmesi amacıyla da Hazineye ait taşınmazların değerlendirilmesi suretiyle özelleştirilebilmesi sağlanacak.

İSTİHDAM DESTEĞİ SAĞLANACAK

Yasayla, İşsizlik Sigortası Yasanında tertip etmeye gidiliyor.

Buna göre; 2020 sonuna kadar (1 Ocak 2018- 31 Aralık 2020 döneminde) işe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör patronları için 12 ay müddetle, gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki getirilecek. İmalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde ilave işe alınacaklar için daha yüksek meblağda sosyal güvenlik primi desteği sağlanacak.

Kadın, genç ve özürlü istihdamında teşvik müddeti 12 ay yerine 18 ay olarak belirlenecek.

İmalat sektöründe çalışan küçük işletmelere ve esnafa 2018 seneninde uygulanmak üzere, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla iki kişi ilave istihdam sağlamaları halinde gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari fiyat üzerinden iki ayda bir fiyat desteği verilecek.

Kadınların iş hayatına katılmalarını teşvik emeliyle kadın hizmet erbabına patronlarca anaokulu ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle direk veya asgari fiyatın aylık brüt meblağının yüzde 15’ini geçmemek üzere sağlanan menfaatlere gelir vergisi istisnası getirilecek.

Patronlara 2016 ve 2017 senelerinde uygulanan, 100 lira meblağındaki asgari fiyat desteği uygulamasına 2018 seneninde da devam edilecek.

Gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak emeliyle 18-25 yaş arasındaki sigortalılara ait sigortalı işe giriş bildirgesinin, çalışılmaya başlanılan tarih itibarıyla verilmesine olanak sağlanacak.

Yasaya göre, işe alınanların fiyatlarının, alakalı senede uygulanan asgari fiyatın aylık brüt meblağının prim ödeme gün sayısına isabet eden meblağı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan bölümü, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecek.

Fiyat ödemelerine ait tertip eden kağıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari fiyatın prim ödeme gün sayısına isabet eden bölümü beyan edilmeyecek ve ödenmeyecek.

Sağlanan vergi teşvikleri 2020 senesi aralık ayı aşılmamak üzere, teşvik kapsamına giren çalışanlar için 12 ay müddetle uygulanacak ancak bu müddet işe giriş tarihi itibarıyla teşvik kapsamına giren 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek çalışanlar ile özürlü olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak dikkate alınacak.

FERDİ EMEKLİLİKTE CAYMA MÜDDETİ ARTIRILABİLECEK

Bakanlar Heyetine; patronları aracılığıyla otomatik olarak bir ferdi emeklilik tasarınına dahil olan çalışanların, iki ay içinde sözleşmeden cayma hakkını üç katına kadar artırma yetkisi verilecek.

Yasayla; mevcut tertip etmede, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında olan, şeker kotalarının tespiti ile iptal ve transferleri ile ilgili kararlar alınması ve uygulanması hakkı Bakanlar Heyetine geçiyor.

Buna göre, bakanlık; A ve B şeker kotalarının tespiti, iptal ve transferlerine ait önerisi Bakanlar Heyetine sunacak ve bu konuda alınacak Kabine kararını uygulayacak.

Yeni şeker fabrikası kurulabilmesi veya mevcut fabrikaların kapasitelerini artırabilmeleri için kota tedarik etmeleri zaruri olacak. Bu şirketlere yeni A ve B kotaları tahsisine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yerine Kabine yetkili olacak.

ŞEKER PANCARI KOTASINDA FARKLIK

Nişasta orijinli şekerler için belirlenecek toplam A kotası, ülke toplam A kotasının yüzde 5’ini geçemeyecek. Mevcut tertip etmede bu oran yüzde 10 idi.

Türkiye Şeker Fabrikalarına ait fabrikaların özelleştirilmesi halinde, Türkiye Şeker Fabrikaları tarafından şirketlere tahsis edilen kotalar da devir tarihi itibarıyla alıcıya aktarılmış olacak.

Özelleştirme sözleşmelerinde yer alan üretim taahhüdünün başlangıç tarihinden itibaren alıcı şirketlerin 5 yıl boyunca her pazarlama yılı için, kendilerine tahsis edilen kotalardan yüzde 90’ın altında arz sağlamaları halinde, alakalı pazarlama senesi kotasının yüzde 90’ı ile arz arasındaki fark kadar kota hakları, Türkiye Şeker Fabrikalarına aktarılacak.

Bu aktarım hasebiyle rastgele bir hak ileri sürülemeyecek ve talepte bulunulamayacak.

Nişasta orijinli şekerler için belirlenecek kota miktarında yapılan farklık neticesi ortaya çıkan kota fazlası Türkiye Şeker Fabrikalarına aktarılacak.

Siz de puanlayabilirsiniz...
[Toplaml: 0 Ortalama: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

code