Haber

Sosyal Medya Vergi Düzenlemesi

Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası, 2020 Youtube gelirleri yeni vergi düzenlemesi, sosyal medya vergi düzenlemesi

318 nolu gelir vergisi genel tebliğiyle 01.01.2022 itibariyle yürürlüğe giren 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesi ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen mükerrer 20/B maddesine ilişkin usul ve esaslar açıklandı.

Bu tebliğe göre;

Mükerrer Madde 20/B – İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesnadır.

Sosyal medya vergi düzenlemesi istisnasından faydalanılabilmesi için Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır.

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve Kanunun 98 ve 119 uncu maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür.

İstisnadan Kimler Faydalanabilir?

Sosyal medya vergi düzenlemesi İstisnasından, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişiler yararlanabilecektir.

Sosyal medya vergi düzenlemesinden yararlanabilmek için istisna kapsamındaki faaliyetlerden elde edilen hasılat toplamının 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması şarttır. (2022 yılı için 880.00 TL) İstisna uygulamasında söz konusu tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarın aşılıp aşılmadığı, takvim yılı sonu itibarıyla her bir yıl için ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnasından sadece gelir vergisi mükellefleri yararlanabilecek olup sosyal medya vergi düzenlemesinden kurumlar vergisi mükellefleri yararlanamayacaktır.

Mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği faaliyeti kapsamında yalnızca elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde edilen kazançlar mezkûr madde kapsamında istisna edilmektedir. Bu platformlar üzerinden elde edilen; ücretli uygulama satış geliri, reklam geliri, uygulama içi satış geliri, sponsorluk geliri, ücretli abonelik geliri gibi gelirler istisna kapsamında dikkate alınacaktır. Diğer taraftan, elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları dışında elde edilen kazançlar ise istisna kapsamında değerlendirilemeyecektir.

Sosyal içerik üreticiliği faaliyeti kapsamında sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden elde edilen; reklam gelirleri, sponsorluk gelirleri, bağışlar, hediyeler, bahşişler, ücretli abonelik gelirleri gibi gelirler istisna kapsamında dikkate alınacaktır.

Sosyal içerik üreticileri tarafından internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden elde edilen gelirlerin üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları aracılığıyla elde edilmesi durumunda da istisnadan yararlanılabilecektir.

Sosyal ağ sağlayıcısı olarak kabul edilmeyen kişisel internet siteleri, elektronik ticaret siteleri, haber siteleri gibi etkileşim amaçlı içeriğin ikincil ve yan hizmet olarak sunulduğu platformlarda faaliyette bulunan kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar için mezkûr istisna hükümleri uygulanmayacaktır.

28/12/2023 tarihli resmi gazetede 1/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sosyal içerik üreticiliği, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden sunulan hizmetler ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası

İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ve bu ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden sağlanan kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesnadır.

Başvuru Nasıl Yapılacak?

Bu kapsamda, istisnadan faydalanmak isteyen mükelleflerin ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak istisna kapsamındaki faaliyetine ilişkin olarak ilgili vergi dairelerinden Ek-1’de yer alan “193 Sayılı Kanunun Mükerrer 20/B Maddesi Uygulamasına İlişkin İstisna Belgesi”ni (İstisna Belgesi) almaları gerekmektedir. Başvuruda bulunanların istisna kapsamına giren faaliyetleriyle ilgili olarak;

Başvuru öncesinde ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyetlerinin bulunması halinde, vergi dairelerince mükelleflerin kayıtlı faaliyetlerinin istisna kapsamına giren faaliyetlere uygun olup olmadığı kontrol edilecek, vergi dairelerine kayıtlı bu faaliyetlerin mezkûr madde hükmüne göre istisna edilen faaliyetler arasında olduğunun tespitini veya uygun faaliyet kodunun tesisini müteakip başvuru sahiplerine istisna belgeleri verilecektir.

Başvuru öncesinde ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyetlerinin bulunmaması halinde ise istisna kapsamına giren faaliyetlerle ilgili mükellefiyet tesisinin ardından istisna belgeleri alınabilecektir.

Vergi Dairesine Gitmeye Gerek Yok!

Sosyal medya vergi düzenlemesi istisna belgesi için vergi dairesine bizzat gitmenize gerek yoktur. E devlet üzerinden ulaşabileceğiniz İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden genel amaçlı dilekçe bölümüne girerek durumu anlatan bir dilekçe göndermeniz durumunda yine İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden tebligat ile ek1 istisna belgeniz tarafınıza gönderilecektir.

Vergisel Yükümlülükler Nelerdir?

213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, münhasıran 193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddesinde istisna edilen türdeki faaliyetlerde bulunan mükelleflerden istisnadan faydalananların yıl içindeki kazançları toplamının 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşıp aşmadığına bakılmaksızın, defter tasdik ettirme, defter tutma (defter-beyan sistemine kaydolma/elektronik defter tutma) ve belge düzenleme zorunlulukları bulunmamaktadır.

Mezkûr madde kapsamında istisna edilen faaliyetlerin yanı sıra mükelleflerin ticari, zirai veya serbest meslek kazancı yönünden başka faaliyetlerinin bulunması halinde, defter tasdik ettirme, defter tutma (defter-beyan sistemine kaydolma/elektronik defter tutma) ve belge düzenleme zorunlulukları devam etmektedir. Başkaca faaliyetleri nedeniyle mükellefiyeti bulunan ve defter tutan mükelleflerin, istisna kapsamında bulunan ve bulunmayan faaliyetlerine ilişkin hasılat, maliyet ve gider unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi, istisna kapsamındaki faaliyete ilişkin hasılat, maliyet ve gider unsurlarının, diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtlarının da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması gerekmektedir.

Mevcut istisna uygulaması kapsamında icra edilen faaliyet ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde müşterek genel giderler, bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan hasılatın toplam hasılat içindeki oranı dikkate alınarak dağıtılacaktır. Bu dağıtım sonucunda müşterek genel giderlerden istisna kapsamındaki faaliyete düşen pay, diğer faaliyetlere ilişkin vergiye tabi kazancın ve matrahın tespitinde dikkate alınmayacaktır.

Sosyal medya vergi düzenlemesi istisnasından yararlananların, faaliyetlerine ilişkin olarak adlarına düzenlenen belgeler ile yapmış oldukları giderlere, satın aldıkları mal ve hizmetlere ilişkin belgeleri 213 sayılı Kanunda öngörülen süre boyunca saklamaları zorunludur.

Sosyal medya vergi düzenlemesi istisnasından faydalanmakta iken takvim yılı içerisinde mevcut istisna uygulamasından vazgeçmek isteyen mükellefler, bağlı bulundukları vergi dairesine bu durumu bildirdikleri tarih itibarıyla istisna kapsamından çıkabileceklerdir. Mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannamesi ve geçici vergi beyannamesi verme yükümlülükleri ile istisnadan vazgeçtikleri tarihten itibaren on gün içerisinde defter tasdik ettirme ve belge düzenleme yükümlülükleri başlayacaktır. İstisnadan ayrılma tarihinden takvim yılının son günü arasında geçen kıst dönem için yukarıda sayılan beyannameler mükellefler tarafından bağlı bulunulan vergi dairelerine verilecektir.

Türkiye’de kurulu bankalarda hesap açılmadığı, elde edilen hasılatın tamamının açılan banka hesabına yatırılmadığı veya eksik yatırıldığı veya istisnaya ilişkin şartları taşımamasına rağmen istisnadan faydalandığı tespit edilen mükelleflerin söz konusu kazançlarına ilişkin olarak eksik tahakkuk etmiş olan vergi, mükellefin bağlı bulunduğu yerdeki vergi dairesi tarafından vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.

Subscribe
Bildir
guest
36 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Kaan
Kaan
2 ay önce

Merhabalar hocam.Sanırım online eğitim vermekte bu kapsama dahil edilmiş.Ancak genelde udemy denilmektedir.Zoom meeting üzerinden online eğitim vermeyi düşünüyorum.Kişi iban üzerinden gönderecek.Acaba bu da geçerli midir bu istisnaya?Değilse de vergilendirme nasıl olmaktadır?Teşekkürler

Nur
Nur
2 ay önce

Ben bu maddeden 4 aydır yararlanıyorum, geriye dönük Bağkur borcum oluşmuş. Genç Girişimci şahıs şirketi desteğiyle şirket açarsam hem borcumu sildirip hem de bağkurdan yararlanmaya devam edip şirket için vergi ödemeye devam edip hem de sosyal medya istisnasını da devam ettirebilir miyim şirketle birlikte?

Ticari faaliyet engel değil gibi bir ibare görmüştüm hocam. 

Ahmet Cacnar
Ahmet Cacnar
2 ay önce

Yasada 2023 aralık ayında bir güncelleme yapıldı. Madde 7’de internet ortamında üretilen kişisel içeriklerde bu kapsama alındı sanırım. Yanlış mı anlıorum acaba.

Deniz Yilmaz
Deniz Yilmaz
9 ay önce

Hakan Bey değerli makaleleriniz için teşekkür ederim. Ben bu istisnadan faydalanıyorum ancak şimdi ek olarak şahıs şirketi de kurmak istiyorum yazılım alanında fatura kesebilmek için. Bu istisnadan faydalanırken gelir vergisi mükellefi mi sayılıyorum ve şirket kurulumu için nace kodu değişikliği başvurusunda bulunmak yeterli mi? Ana nace kodumu yazılım hizmetleri yaptım ancak vergi müfettişleri hala gelmediler ofisi kontrol etmek için. sanki ivd sistemi bu konuyu düzgün ele almıyor gibi. sizin bu konuda tecrübeniz var mı bilgi verir misiniz ne yapmak lazım

Barış
10 ay önce

Hocam merhabalar, steam veya epic games üzerinden oyun satışı yapacağım. Sadece bankaya %15 stopaj ödeyerek bu kanundan faydalanabiliyor muyum?

Tahir
Tahir
1 yıl önce

Hocam merhaba şirketim var.Youtube gelirlerimi oradan vergisini ödeyerek alabilir miyim.Ve son olararak bu şirketime sosyal medya içerik üreticisi kodu ekleyebilir miyim.Yoksa şirket görünmesini istiyorsam yeni bir şirket mi kurmam gerekiyor.Çünkü iler de youtube kanalım üzerinden dünya turu yapmak istiyorum.Saygılar

Özge
Özge
1 yıl önce

Merhabalar, 
Youtube kanalımdan gelir elde etmeye başladım. Hem vergi dairesine giderek istisna belgesi aldım hem de bir bankaya vergi levhamı göstererek ticari hesap açtım. Hesabıma para geldi (henüz çekmedim bir kere geldi) fakat %15’lik vergi kesintisi yaşanmadı. Aynı zamanda 29 yaşın altındayım ve SGK’lı olarak çalışıyorum. Vergi dairesini ve bankayı aradığımda bilgileri olmadığını söylediler. Bankanın otomatık olarak kesinti sağlaması gerektiğini biliyorum. BU konuda benim yapmam gereken bir durum var mı? İlerde vergiyle ilgili bir borçlanma olmasını istemem. Cevaplarsanız çok sevinirim. Teşekkürler.

Serkan
Serkan
1 yıl önce

Blogger ile yapılan web siteleri bu kapsamda değerlendirilir diye düşünüyorum. Sonuçta blogger youtube’ın yazılı hali gibi düşünebiliriz. Yasa da verilen sosyal ağ sağlayıcısı tanımını da uyuyor ve kişisel internet sitesi de olmaz. Sonuçta blogspot bir uzantısı var örneğin siteismi.blogspot.com gibi ben böyle düşünüyorum. Sizce blogger.com dan blogu olup 3-5 bir şey kazananlar bu sisteme başvuru yapsa yanlış mı yapar doğru yapar yorumunuz benim için çok değerli cevabınızı bekliyorum iyi çalışmalar

Barış
Barış
1 yıl önce

merhabalar steam üzerinden elde edilen gelirlerde bu istisnadan faydalanabiliyor muyuz acaba internetten araştırdığımda hep mobil oyunlardan elde edilen gelirlerde faydalanabildiğime ulaşmıştım ancak hem steam hem de mobil platformlardan gelir elde edeceğim.

Samet
Samet
2 yıl önce

Merhaba ben youtube kanal sahibiyim ayda 200 tl anca buluyor kanalım şu anlık ama içinde 2300 tl para birikmiş adsense hesabımda bunu ceksem vergisi ödemek zorundamıyım vede zorundaysam nasıl öderim sürekli bir biriken para degil 2016 beri birikiyor ama daha yeni YouTube uğraşmaya başladım aylık 200 gibi miktarlarda para kazanıyorum yardımcı olursanız sevinirim ona göre para alıcam

Hakan Ertaş
Hakan Ertaş
2 yıl önce

Merhaba,
Mobil uygulama geliştiricisiyim. Uygulamayı kullanan nihai tüketiciler bana ücret ödüyorlar. İstisnadan faydalanıyorum fakat bazı müşteriler illa fatura istiyor. Ama fatura kesecek bir mükellefiyetim yok. Bu durumda ne yapmalıyım. Ayrıca bazı şirketler reklamlarını yapmam karşılığında bana para ödüyorlar ve haklı olarak bunun faturasını istiyorlar. Bu durumda onlara nasıl fatura düzenleyebilirim. İstisna dışında yan faaliyet olarak normal bir mükellefiyet mi açmam gerekir. Teşekkür ederim.

Yusuf Cem
Yusuf Cem
2 yıl önce

Merhaba, ben mobil oyun geliştiriyorum ve reklam gelirim mevcut. Gelirlerim google değil unityads isimli bir firmadan. İstisnadan yararlanabilir miyim ? Genellikle youtube vergisi olarak geçtiği için sorma ihtiyacı duyuyorum.

Ödemeler ise döviz olarak yapılıyor, ben ödemeleri döviz hesabıma alsam ve istisna için açtığım hesaba göndersem sorun yaşar mıyım?

Teşekkürler.

Ufuk
Ufuk
2 yıl önce

Merhabalar, Adsense hesabımdaki gelirleri başka birisinin üzerine olan banka hesabına aktardığımda vergilendirme / mükellefiyet işlemini kimin üzerinden yapmam gerekiyor? Adsense sahibinden mi yoksa ödemeyi alan kişi üzerinden mi? Teşekkürler

Ahmet
Ahmet
2 yıl önce

Bir sorum olacak. Epic Games’in içerik üreticilerine özel bir sistemi bulunuyor. Kendinize ait bir kod belirliyorsunuz ve insanlar bu kod ile Epic Games üzerinden ya da oyun içinden alışveriş yaptıkları zaman, ödedikleri miktarın %5’ini Epic Games komisyon olarak içerik üreticisine vermekte. Bu işlemden elde edilen gelir de bu istisna kapsamına giriyor mu? Bu para, bu kapsamda açılan banka hesabından çekilebilir mi? Şimdiden çok teşekkürler.

Musti
Musti
2 yıl önce

Hocam bağkur meselesinde bir gelişme var mı? Ödenecek mi-zorunlu mu?

Ayşegül
Ayşegül
2 yıl önce

Merhaba kişisel Web siteleri adsense gelirleri yararlanıyor mu bu durumdan

Ufuk
Ufuk
2 yıl önce

Hocam selamlar, bu sistemde bağkur ödemek zorunda mıyız?

Ahmet
Ahmet
2 yıl önce

Hocam merhaba yayınlanan tebliği dikkatli bir şekilde okudum ama cevap bulamadığım bir kaç soru var kafamda.
-Bu yeni düzenlemede ailemizin evinde olmamız bir sorun teşkil eder mi(ofise geçme durumu var mı)?
-Sadece youtube reklam gelirim olacak bu yeni sistemde isteğe bağlı bağ-kur açmamız gerekecek mi?
Son olarak 2021yılının 10.11.ve12 aylarında kanalımdaki reklam gösterimi açıktı AdSense üzerinde beklemede bu gelirler. Yeni sisteme geçişimi sağladıktan sonra çekim yapıp vergisini ödeyeceğim. Bu durum bir sıkıntı oluşturur mu? Neden kazanmaya başladığın zaman gelmedin deyip cezai işlem uygulaya bilirler mi?

Teşekkür ederim şimdiden 🙂

36
0
Would love your thoughts, please comment.x